อุปสรรคในการดำเนินตามเป้าหมาย

บริษัทท่องเที่ยว เป็นธุรกิจแขนงหนึ่งที่ค่อนข้างอ่อนไหวต่อสถานการณ์และเหตุการณ์ทั้งภายในและต่างประเทศ   มีปัจจัยหลายอย่างที่อาจส่งผลกระทบทั้งในด้านดีและด้านเสียแก่บริษัทท่องเที่ยวได้  ปัจจัยหลายอย่างที่มีผลกระทบอาจสามารถแบ่งเป็นข้อๆ ได้ดังนี้

ปัจจัยด้านลบ   หรือปัจจัยที่ส่งผลในแง่ประกอบการที่ไม่ดี  อาทิ

  1. สถานการณ์น้ำมัน   ปัจจุบัน ราคาน้ำมันดิบที่ขยับตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ และความไม่มั่นคงของราคา  ส่งผลให้การทำธุรกิจของบริษัทประสบปัญหาบางประการ  อาทิ ค่าขึ้นราคาของตั๋วเครื่องบิน (Fuel  surcharge)
  2. การเกิดภัยธรรมชาติ    เช่นกรณีการเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ  ส่งผลให้นักท่องเที่ยวไม่กล้าเดินทางในบางสถานที่และบางภูมิภาค
  3. การเกิดโรคระบาด  อาทิ ไข้หวัดนก  หรือการติดเชื้อ   
  4. สถานการณ์การเมือง   ความไม่ชัดเจนของสภาพการเมือง การเดินขบวน ชุมนุมประท้วง การใช้ความรุนแรง   ส่งผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวในหลายด้าน  อาทิ  ค่าเงินบาท สภาพเศรษฐกิจ การกลัวการก่อการจลาจล เสื้อแดง เสื้อเหลือง
  5. ภัยจากการก่อการร้าย   อาทิ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  หรือดินแดนซ่องสุมของการก่อการร้าย ส่งผลให้นักท่องเที่ยวไม่กล้าเผชิญ หรือเยือนสถานที่นั้น ๆ 

ปัจจัยด้านบวก    หรือปัจจัยที่ดีต่อการท่องเที่ยวเป็นดังนี้

  1. สถานการณ์ค่าเงินบาท    ในเหตุการณ์ปัจจุบัน  สถานการณ์ค่าเงินตราต่างประเทศของไทย เมื่อเทียบกับ สกุลเงินตราต่างประเทศอื่น  ถือว่าแข็งแกร่งขึ้น เมื่อเปรียบเทียบย้อนหลังไป 8 เดือน  ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น  ส่งผลให้ราคาค่าทัวร์ถูกลง  แม้ไม่มากนัก หากแต่เป็นปัจจัยที่ดี 
  2. การรวมตัวของกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว  เพื่อการต่อรองกับโรงแรม   ปัจจุบันมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลในด้านธุรกิจมากขึ้น  เพื่อให้มีอำนาจต่อรองกับสายการบิน โรงแรม รถ หรือบริษัทท่องเที่ยวในต่างประเทศได้
  3. การเปิดสนามบินสุวรรณภูมิ   ก็จะมีผลกระทบด้านดีต่อนักท่องเที่ยว  ทำให้มีผู้เดินทางมากขึ้น