เป้าหมายดำเนินการ

เป้าหมายดำเนินการในปี 2550-2551

สำหรับเป้าหมายดำเนินงานในปี  2551-2552  นี้ บริษัท ได้ตั้งเป้าหมายของการเจริญเติบโตในอัตราส่วนประมาณ 7-10 %  ในทุกแผนก โดยใช้หลักสถิติ และสถานการณ์มาเป็นตัวชี้ทิศทางละกำหนดเป้าหมายด้วย   โดยได้ตั้งเป้าไว้ดังต่อไปนี้

1.  แผนกท่องเที่ยวต่างประเทศ   ในปี  2551 (01 เมษายน  2551 – 31  มีนาคม    2552 )  บริษัท ได้ตั้งเป้าหมายที่จะนำนักท่องเที่ยวเดินทางสู่ต่างประเทศ แยกเป็นทวีปและประเทศดังนี้

  • ทวีปเอเชีย (ไม่รวมประเทศจีน)      เป้าหมาย  10  คณะ
  • ประเทศจีน                                เป้าหมาย   10  คณะ
  • ทวีปออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์          เป้าหมาย     5  คณะ
  • ทวีปอเมริกา-แคนาดา     .เป้าหมาย     5  คณะ
  • ทวีปยุโรป        เป้าหมาย   10  คณะ

สรุป       เป้าหมายรวมทั้งสิ้น  40  คณะ  โดยไม่ตั้งเป้าหมายจำนวนคน

2.  แผนกท่องเที่ยวภายในประเทศ  ในปี 2551  (01  เมษายน  2551 – 31  มีนาคม 2552)  บริษัท ได้ตั้งเป้าหมายที่จะนำนักเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ  แยกเป็นภูมิภาคดังนี้

  • ทัวร์ระยะสั้น(กาญจนบุรี, เขาใหญ่,ชะอำ,หัวหิน,ระยอง,พัทยา ฯลฯ ) เป้าหมาย  15 คณะ 
  • ทัวร์ภาคเหนือ (เชียงราย, เชียงใหม่ , แม่ฮ่องสอน  ฯลฯ)เป้าหมาย   10 คณะ
  • ทัวร์ภาคใต้ (ภูเก็ต,เกาะสมุย,ตรัง,กระบี่ ฯลฯ) เป้าหมาย   10 คณะ
  • ทัวร์ภาคอีสาน (รวมถึงสปป.ลาว กัมพูชา)เป้าหมาย     5 คณะ

สรุป       เป้าหมายรวมทั้งสิ้น   40  คณะ   โดยไม่ตั้งเป้าหมายจำนวนคน
3.  แผนกตั๋วเครื่องบิน  สำรองที่พักภายในและต่างประเทศ    เนื่องจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน และสำรองที่พักโรงแรมภายในและต่างประเทศ  เป็นรูปแบบการบริการ  มิใช่กิจกรรมหลักของบริษัท  จึงไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้แต่อย่างใด